W nawiązaniu do komunikatu ESPI-6/2020 o wygaśnięciu umowy, Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 03.09.2020 roku otrzymał pismo Wykonawcy, Konsorcjum Wykonawców MCC S.A. (wcześniej jako MOLEWSKI S.A.) oraz GBW SP. Z O.O. w restrukturyzacji, z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i żądaniem zapłaty kary umownej w wysokości 430.500 złotych. W związku z tym w dniu 04.09.2020 roku Zarząd wystosował pismo do Wykonawcy, w którym zakwestionował zasadność tego oświadczenia i nałożonej kary z uwagi na fakt, że umowa między stronami wygasła w dniu 27.08.2020 roku z chwilą odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, MPWiK w Warszawie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia Wykonawcy dotyczące rozwiązania Umowy złożone po tym dniu, są bezprzedmiotowe i nie odnoszą żadnych skutków prawnych. W konsekwencji, nie powstaje roszczenie o zapłatę kary umownej uzależnione od odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. Wobec powyższego, odmawiając uznania roszczenia, Spółka zwróciła otrzymaną notę księgową z dnia 03.09.2020r. opiewającą na kwotę 430.500,00 zł, jako wystawioną bezpodstawnie, bez jej zaksięgowania.

Przedmiotowa umowa oraz wysokość spornej kary spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map