Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 13 marca 2024r. Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydziału Gospodarczego odpis pozwu o zapłatę kwoty 682.562,24 zł tytułem naprawy wyrządzonej szkody powstałej w związku z nienależytym wykonaniem przez AQUA S.A. prac projektowych na podstawie umowy na prace projektowe nr 774/2017 zawartej w dniu 25 lipca 2017r. pomiędzy stronami sporu, a dochodzona pozwem kwota stanowi zwrot kosztów wykonania prac dodatkowych oraz kosztów wydłużenia czasu realizacji umowy nr U/1266/RP/XI/2020 zawartej przez AQUANET S.A. z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych wykonanych przez AQUA S.A.

O zgłoszeniu po raz pierwszy ww. roszczenia przez AQUANET S.A. (na etapie sądowego zawezwania do próby ugodowej) Emitent informował już w raporcie bieżącym nr ESPI/1/2024 z dnia 18 stycznia 2024r.

Stronami w przedmiotowej sprawie są:

  1. AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
  2. AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Zarząd Spółki przystąpił do analizy treści pozwu oraz przygotowania odpowiedzi na pozew w terminie 30 dni, albowiem zdaniem Emitenta roszczenie jest niezasadne, w związku z czym podejmie on wszelkie konieczne kroki prawne w celu obrony swoich interesów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map