Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 27.03.2024 roku powziął informację o wniesieniu przez pozwanych apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Polbud-Pomorze Sp. z o.o. przeciwko solidarnie pozwanym: Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. oraz InterRisk Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

O wydaniu wyroku w I instancji Emitent informował komunikatem ESPI 2/2024 z dnia 26.01.2024 roku.

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na to, że rozstrzygnięcie ww. sprawy ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki oraz na możliwy wpływ tej informacji na cenę akcji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map