Informacja o zawarciu istotnej umowy
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 16.12.2019 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta umowy z dnia 02.12.2019 r., której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107” w Poznaniu wykonywane na rzecz Inwestora, którym jest Miasto Poznań.
Stronami umowy są:
I. Zamawiający:
Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
II. Wykonawca części projektowej Inwestycji: AQUA S.A.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.276.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Dodatkowo w umowie przewidziano kwotę wynagrodzenia za pełnienie Nadzoru Autorskiego w wysokości 10% to jest 127.600,00 zł netto (słownie sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset złotych 00/100) warunkowaną rozpoczęciem realizacji Inwestycji według projektu.

Przedmiot umowy będzie realizowany w czterech etapach od dnia podpisania do terminu końcowego określonego na 6 grudnia 2020 roku dla wykonania projektu. Część dotycząca Nadzoru Autorskiego realizowana będzie po rozpoczęciu budowy.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map