Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 12.07.2022 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta aneksu nr 3 z dnia 11.07.2022 r. do umowy, której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107” w Poznaniu wykonywane na rzecz Inwestora, którym jest Miasto Poznań.

O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował w raporcie ESPI/7/2019 w dniu 16.12.2019 roku, o zawarciu aneksu nr 1 w raporcie ESPI/14/2020 w dniu 18.12.2020 roku, a o zawarciu aneksu nr 2 w raporcie ESPI/13/2021 w dniu 11.10.2021 roku.

Stronami podpisywanego Aneksu są:

I. Zamawiający:

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

II. Wykonawca części projektowej Inwestycji:

AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Zawarty Aneks, z uwagi na dodatkowy zakres prac projektowych, zwiększa wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy do kwoty 1.765.800,00 złotych netto (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Zawarty Aneks zmienia jednocześnie termin realizacji. Przedmiot umowy będzie realizowany w czternastu etapach i podetapach, do terminu końcowego określonego na 28 kwietnia 2023 roku dla wykonania projektu, specyfikacji i kosztorysów oraz uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych. Część dotycząca Nadzoru Autorskiego realizowana będzie po rozpoczęciu budowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map