Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 03.09.2020 roku powziął informację, że Inwestor, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, odstąpił z datą 27.08.2020 r. od umowy z Wykonawcą w części niewykonanej. W związku z tym umowa pomiędzy Wykonawcą a AQUA S.A., o której Spółka informowała w komunikatach ESSPI-1/2020 oraz ESPI-2/2020, wygasła automatycznie.

Przedmiotem umowy były prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I” w Warszawie wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, a jej stronami były:

I. Wykonawca Inwestycji: Konsorcjum Wykonawców:

  1. MCC S.A. (wcześniej jako MOLEWSKI S.A.) – LIDER KONSORCJUM – z siedzibą w Chodczu przy ulicy Kaliskiej 11, 87-860 Chodecz
  2. GBW SP. Z O.O. w restrukturyzacji — PARTNER KONSORCJUM – z siedzibą we Włocławku przy ulicy Płockiej 164, 87-800 Włocławek

II. Podwykonawca części projektowej Inwestycji: AQUA S.A.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosiła 1.750.000,00 złotych netto z czego zafakturowano  dotąd 405.892,74 złote.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map