Informacja o rozstrzygnięciu przetargu dotyczącego istotnej umowy
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 16.10.2018 wpłynęła informacja o rozstrzygnięciu przez kontrahenta, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław, przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedmiotem przetargu i w konsekwencji zawieranej umowy jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rurociąg solanki na odcinku pompownia solanki przy zbiorniku solanki manewrowej w Mątwach do Zakładu Produkcyjnego Janikosoda w Janikowie” oraz zaprojektowanie pompowni solanki „Janikowo”.
Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 857.040,00 złotych netto (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Pozostałe warunki przetargu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Wcześniej, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z tym samym podmiotem zawarto umowy na kwotę 289.000,00 złotych, co stanowi łączną wartość umów z jednym podmiotem w wysokości 1.146.040 złotych netto (jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści złotych 00/100).

W związku z tym łączna kwota umów z jednym kontrahentem spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Ponadto Zarząd uznał kontrakt za istotny z uwagi na nietypowe medium, dla którego realizowany będzie projekt tj. solanka oraz ze względu na fakt, że dotychczas AQUA S.A. nie realizowała kontraktów dla takiego odbiorcy jak Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map