Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 14.07.2020 r. otrzymał pismo kontrahenta, GBW Spółka z o.o. (dawniej Molewski sp. z o.o.) w którym, powołując się na zapisy art.475 par.1 w zw. z art.495 par.2 kodeksu cywilnego, informuje o odstąpieniu od umowy z AQUA S.A.  w związku ze swoim odstąpieniem od umowy z Zamawiającym, MPWiK w Warszawie. Umowa, której dotyczy decyzja GBW, a o której Spółka informowała raportem ESPI-2/2018, dotyczyła prac projektowych w ramach Inwestycji pn. „Zadanie IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis” w Warszawie wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. Stronami umowy byli:

  1. Wykonawca Inwestycji: Konsorcjum Wykonawców:
  2. MOLEWSKI Sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM – z siedzibą we Włocławku przy ulicy Płockiej 164, 87-800 Włocławek
  3. MCC S.A. (wcześniej jako MOLEWSKI S.A.) — PARTNER KONSORCJUM – z siedzibą w Chodczu przy ulicy Kaliskiej 11, 87-860 Chodecz
  4. Podwykonawca części projektowej Inwestycji: AQUA S.A.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosiła 1.698.400,00 złotych netto. Przedmiot umowy został już zrealizowany i odebrany w 78,79% co daje kwotę 1.338.235,46 zł netto (słownie jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 46/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu zrealizowanych dotychczas prac w ramach umowy, od której odstąpiono, będzie możliwa do określenia po dokonaniu przez Spółkę szczegółowego oszacowania zrealizowanych dotychczas prac.

W związku z odstąpieniem od umowy Spółka nie została obciążana żadnymi kosztami.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map