Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 20.12.2021 roku otrzymał informację o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację 44 punktów pomiarowych zamontowanych na magistralach wodociągowych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. O wyborze oferty w postępowaniu przetargowym Emitent informował raportem ESPI-16/2021 w dniu 17.11.2021 r.

Stronami zawartej umowy są:

I. Inwestor, organizator przetargu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, pl. Starynkiewicz 5, 02-015 Warszawa.

II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 868 000,00 zł netto (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Wartość nowych umów podpisanych w ciągu roku z tym samym kontrahentem osiągnie tym samym kwotę 988 000,00 zł netto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), ponadto Spółka wcześniej zawarła umowę z tym samym kontrahentem, o której wcześniej informowała komunikatem ESPI-12/2020, na kwotę 1 473 300,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyjątkiem nadzorów autorskich, które będą realizowane w trakcie wykonawstwa poszczególnych zadań inwestycji.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowe umowy (narastająco) spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map