Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 27.11.2020 roku powziął informację o wybraniu przez Zamawiającego (Inwestora) oferty na opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora Wiślanego w ramach etapu I od pompowni Powiśle do burzowca Wenedów o dł. ok. 2 km i śr. DN800-DN1200, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.

Przedmiot opracowania stanowi kontynuację prac wykonywanych przez AQUA S.A. w ramach umowy podwykonawczej z dotychczasowym wykonawcą Inwestycji, Konsorcjum MCC S.A. i GBW sp. z o.o. w restrukturyzacji, o której informowano raportem ESPI-1/2020 i ESPI-2/2020, która wygasła na skutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, o czym Emitent informował raportem ESPI-6/2020.

Stronami obecnie zawieranej umowy będą:

  1. Zamawiający/Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
  2. Wykonawca: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.473.300,00 złotych netto (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje w tej cenie wynagrodzenie w wysokości 5% co stanowi 73.665,00 złotych netto (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) za pełnienie nadzorów autorskich.

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie projektu budowlanego oraz w trakcie wykonawstwa inwestycji, nie później niż 5 lat po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w zakresie nadzorów autorskich.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map