Temat: Informacje uzyskane na podstawie art. 69a ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu:

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 10 lutego 2013 roku otrzymał w trybie art. 69 a) ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Józefa Kozikowskiego zamieszkałego ul. Jackowskiego 21, 62-040, Puszczykowo:

Józef Kozikowski („Zawiadamiający”) informuje:

Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 1 ) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), niniejszym informuję, że w wyniku następujących zdarzeń innych niż czynności prawne zmienił się mój udział w liczbie głosów w spółce AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu:

1)     w wyniku rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 stycznia 2014 roku, nastąpiło połączenie spółek AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej „AQUA”) z Aqua Due sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;

2)     w wyniku połączenia akcje AQUA S.A. w liczbie 710.770 będące własnością Aqua Due sp. z o.o., stały się akcjami własnymi AQUA S.A.

3)     podwyższono kapitał zakładowy AQUA S.A. poprzez emisję akcji serii E w liczbie 698.320, z których nabyłem 69.832 akcje w zamian za udziały w   spółce AQUA DUE Sp. z o.o. na skutek połączenia z AQUA S.A.

Przed zajściem wskazanych wyżej zdarzeń, posiadałem bezpośrednio 8.766 akcji i głosów AQUA S.A., co stanowiło 1,01% udziału w kapitale zakładowym i głosach przed podwyższeniem kapitału zakładowego.

W wyniku wskazanych wyżej zdarzeń, stałem się posiadaczem łącznie 78.598 akcji serii E, uprawniających do 78.598 głosów, a mój udział w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym spółki zwiększył się do 5,01%, tym samym przekroczyłem próg 5% głosów.

Nie istnieją podmioty zależne ani powiązane ze mną posiadające akcje Spółki.

Nie wykluczam zwiększenia swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od daty zawiadomienia.

Nie zawierałem umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z Akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map