Temat: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu:

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Sławomira Ziemskiego, zamieszkałego ul. Powstańców 60/323, 05-091 Ząbki:

Sławomir Ziemski („Zawiadamiający”) informuje:

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.) (zwana dalej: „Ustawa”), niniejszym informuję, o zawarciu transakcji kupna akcji w drodze transakcji sesyjnej na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW SA w Warszawie (rynek Newconnect) spółki pod firmą AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 28) (zwana dalej „Spółka”), w wyniku której w dniu 12 stycznia 2017 r. kupiłem 400 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,046% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co spowodowało zwiększenie posiadanych przeze mnie głosów w Spółce powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed wyżej opisana transakcją niniejszego zawiadomienia posiadałem 42.500 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 4,955% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadających 42.500 głosom i 4,955% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiadam 42.900 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 5,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadających 42.900 głosom i 5,002% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 powołanej Ustawy informuję, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie jako akcjonariusza Spółki, które posiadałyby akcje Spółki, jak również że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map