Roszczenie wykonawcy inwestycji realizowanej wg. projektu AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 07.11.2016 powziął informację o zgłoszeniu roszczenia Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego Infra sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 15C (Wykonawca), realizującego kontrakt dla Inwestora – AQUANET S.A. na przepompownię ścieków „Garbary” na podstawie projektu wykonanego przez AQUA S.A.

AQUA S.A., w ramach kontraktu z Wykonawcą zaprojektowała zastawki dla przepompowni Garbary. Wykonawca po zrealizowaniu montażu stwierdził wady zastawek, powodujące konieczność ich częściowej wymiany, a w części ich modernizacji, po czym jednostronnie uznał, że powodem wystąpienia wad jest błędnie wykonany projekt.

W nadesłanym piśmie Wykonawca informuje, że po dokonaniu ostatecznego ustalenia i weryfikacji zakresu i wysokości szkody, określa swoje koszty, poniesione jego zdaniem z przyczyn zależnych od AQUA S.A., na 4.536.722,40 zł (cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa 40/100 złotych).

Zarząd AQUA S.A. oświadcza, że nie uznaje roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy i traktuje je jako bezpodstawne co do istnienia, jak i wysokości (Wykonawca nie załączył jakichkolwiek dowodów czy potwierdzeń poniesienia przez Wykonawcę szkód, których zaspokojenia domaga się od AQUA S.A.), a przede wszystkim oświadcza, że nie wykazano, iż winę za powstanie ww. szkód ponosi AQUA S.A.

Jednocześnie zarząd AQUA S.A. informuje, że posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą tego typu szkody, i że w związku z faktem, że nie uznaje roszczenia, zgłosił domniemaną szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela Inwestora.

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotny wpływ roszczenia, o ile zostałoby uznane, na sytuację finansową spółki, oraz na możliwy wpływ informacji o możliwości takiego zdarzenia na cenę akcji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map