Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2013 roku otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia złożone przez Aleksandra Zamlewskiego, adres do korespondencji – ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań:

Aleksander Zamlewski („Zawiadamiający”) informuje:

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 4139 z późn. zm.), niniejszym informuję, że w wyniku transakcji sprzedaży 628.488 akcji serii E spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, dokonanej za pośrednictwem domu maklerskiego w dniu 13.02.2014 r. zmienił się mój stan posiadania akcji.

Przed zmianą posiadałem łącznie bezpośrednio 628.488 akcji i głosów spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, co stanowi 40,07% kapitału zakładowego i głosów w spółce AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Po zmianie nie posiadam akcji Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Nie istnieją podmioty zależne ani powiązane ze mną posiadające akcje Spółki.

Nie zawierałem umów dotyczących przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map