Rejestracja podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz zmian w statucie Spółki.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2010r. powziął informację o wydaniu  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  postanowienia z dnia 16.08.2010r. ,  na mocy którego został podwyższony kapitał zakładowy AQUA S.A. do kwoty 870 000,00 zł ( osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 90 000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oraz  o zarejestrowaniu  zmian w statucie Spółki.

Zmiany  statutu Spółki dotyczą:

§ 10 ust.1. statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na  nie więcej niż 870 000 ( osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

1)      500 000 (pięćset tysięcy)akcji serii A,
2)      230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
3)      50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C oraz
4)      nie więcej niż 90 000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.”

obecne brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy)złotych i dzieli się na 870 000 ( osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

1)      500 000 (pięćset tysięcy)akcji serii A,
2)      230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
3)      50 000 ( pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C oraz
4)      90 000 ( dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.”

§ 11 ust.1. statutu Spółki
dotychczasowe brzmienie:

„1. Akcje serii A, B oraz C są akcjami na okaziciela”

obecne brzmienie:

„1. Akcje serii A, B, C oraz D są akcjami na okaziciela”

W załączeniu tekst jednolity statut spółki AQUA S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. pkt.5)  i § 4 ust.2 pkt.2) – Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

„ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map