Ogłoszenie Zarządu AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień  28 czerwca 2012 roku na godzinę  14:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.
Projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłoży projekt zmian statutu spółki.
Proponowaną treść zmian przedstawia pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AQUA SA – 2012 – pełny tekst ogłoszenia (pdf)

Formularz pełnomocnictwa ZWZA 2012 (pdf)

Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika ZWZA 2012 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map