Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Uchwałą Nr 802/2010  z dnia 11 sierpnia 2010r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadza do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A,
b) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,
c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji  serii C,
d) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D;

oraz

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki AQUA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Wprowadzenie  do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A, B, C i D  nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki AQUA S.A. w wyniku emisji akcji serii D.

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu  następuje na podstawie § 5 ust.1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map