Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu AQUA S.A. z AquaDue sp. z o.o.

Zarząd AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi  zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia AQUA Spółka Akcyjna (spółka przejmująca) ze spółką AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (spółka przejmowana).

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z nr 194 (4311) z dnia 07 października 2013 roku pod pozycją 14026 poprzez przeniesienie całego majątku spółki AQUA DUE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na AQUA Spółka Akcyjna w zamian za akcje, które AQUA Spółka Akcyjna wyemituje dla wspólników spółki AQUA DUE sp. z o.o.

Akcjonariusze począwszy od dnia 31 października 2013 roku do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmować będzie uchwałę w sprawie połączenia mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.  Ponadto informujemy, iż dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.aqua.inter-strona.pl w zakładce „Dla Inwestorów”, „Dokumenty połączeniowe”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie m.in. podjecie uchwały o połączeniu zostało zwołane na dzień 02 grudnia 2013 roku, na godzinę  12.00  w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map