Sądowa rejestracja obniżenia kapitału, umorzenia akcji i zmiany statutu

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (“Emitent”, “Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 października 2014 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego spółki AQUA S.A. oraz zmian w statucie Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został obniżony o kwotę 710 770 zł (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) tj. z kwoty 1 568 320 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) na kwotę 857 550 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze umorzenia 710 770 akcji własnych.

Z chwilą sądowej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego zostało umorzonych 710 770 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji własnych (w tym 500 000 akcji serii A oraz 210 770 akcji serii B) o wartości nominalnej 1 zł, które były akcjami własnymi w wyniku przejęcia spółki Aqua Due sp. z o.o.

Jednocześnie z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego, Sąd zarejestrował zmiany w statucie Spółki.

Dotychczasowa treść § 10 i § 11 Statutu Spółki:

„ § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) i dzieli się na 1.568.320 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji, w tym:

1) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji serii A.

2) 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B,

3) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

4) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

5) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.”

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.”

§ 11.

1. Akcje serii A, B, C , D oraz E są akcjami na okaziciela.

2. Akcje serii A są wydawane za udziały w Spółce AQUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem

przekształcanej Spółki”

 

Statut Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:

„ § 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 857.550,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, w tym:

1) 19 230 (dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii B,

2) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

3) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,

4) 698.320 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii E.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 (jeden) złoty.

§ 11

1. Akcje serii B, C , D oraz E są akcjami na okaziciela.”

Wraz z uchwaleniem zmian w statucie został sporządzony tekst jednolity Statutu.

Uchwały o umorzeniu akcji własnych (nr 12), obniżeniu kapitału zakładowego (nr 13), oraz o zmianie statutu spółki (nr 14) zostały podjęte na podstawie  art. 360 § 1, art. 430 i art. 455 ksh oraz § 16 Statutu Spółki,  na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2014 roku.
Zawiadomienie Emitenta o podjęciu ww. uchwał ukazało się w raporcie bieżącym nr: 23/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku, oraz było publikowane na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3, ust. 2, pkt 5 i pkt 7 oraz § 4, ust. 2, pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Załączniki: Statut AQUA SA tekst jednolity 2014-06-23 (pdf)

Załączniki do uchwał:

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map