Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 4 z dnia 15 października 2013 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 – Pana Michała Czerniaka z firmy 4 AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-538) ul. Kościelna 18/4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map