Zawarcie istotnego aneksu do umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 07.12.2011 otrzymał podpisany przez kontrahenta, KAN-GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Niepodległości 11B, 62-030 Luboń, aneks do umowy na roboty projektowe i budowlane polegające na wykonaniu projektu robót rozbiórkowych i rozbiórki budynków  pod planowaną inwestycję. Aneks dotyczy zwiększenia zakresu prac, o dodatkowy obiekt, oraz zwiększenia wynagrodzenia za te prace o 1 000 000 złotych netto (jeden milion 00/100).

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy nie zostały zmienione i nie odbiegają od dotychczas zawieranych i typowych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie   3 500 000,00 złotych netto (trzy miliony pięćset tysięcy 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług., i w związku z tym kwota aneksu oraz łączna kwota przedmiotowej umowy spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map