Podjęcie decyzji i pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia AQUA S.A. z Aqua Due sp. z o.o.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta, AQUA S.A. ze spółką Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w efekcie, w dniu 30 września 2013 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia.

W połączeniu wezmą udział:

  1. Emitent, AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 28, 60- 327 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000326916, NIP 781-00-20-713, REGON 004798058 o kapitale zakładowym 870.000,00zł – wpłaconym w całości i to jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 KSH (zwana dalej Spółką Przejmującą).
  2. Aqua Due Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 28, 60- 327 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447469, NIP 779-241-10-46, REGON 302328126, o kapitale zakładowym 1.505.000,00 zł – wpłaconym w całości i to jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 KSH (zwana dalej Spółką Przejmowaną).

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej („Połączenie”).

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 870.000,00 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.568.320,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) tj. o kwotę 698.320,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).
Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji  akcji połączeniowych serii E w ilości 698.320    o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja („Akcje Połączeniowe”), które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta, AQUA S.A. ze spółką Aqua Due Sp. z o.o.

Emitent informuje, że o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie również uchwała o połączeniu Emitenta, Emitent poinformuje odrębnym raportem w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnych Zgromadzeń.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia uzgodniony z Zarządem Spółki Przejmowanej w dniu 30.09.2013 r. oraz załączniki do tego planu:

  1. Plan Połączenia
  2. Załączniki do planu połączenia:

– Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej AQUA S.A. o połączeniu spółek,

– Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej AQUA DUE Sp. z o.o. o połączeniu spółek,

– Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień  1.08.2013 roku,

– Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2013 roku,

– Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1.08.2013 roku,

– Załącznik nr 6 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej,

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 8   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

– Plan połączenia AQUA z AquaDue

– Plan połączenia AQUA z AquaDue – załączniki

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map