Istotna umowa dotycząca instrumentów finansowych emitenta

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji, o zawartej umowie w sprawie odkupienia przez grupę menedżerów spółki akcji AQUA S.A. (komunikat EBI/26/2012 z dnia 20.12.2012 roku), o warunkach finansowych tej umowy (komunikat EBI/1/2013 z dnia 18.1.2013 roku), o zawartej umowie Inwestycyjnej (komunikat EBI/4/2013 z dnia 2.2.2013 roku), o Aneksie terminowym do tej umowy (komunikat EBI/13/2013 z dnia 15.5.2013 roku), oraz o zawarciu Dokumentacji Finansowania (komunikat EBI/16/2013 z dnia 26.6.2013 roku) Zarząd AQUA S.A. informuje, że realizując tą umowę:

1. W dniu 27 czerwca 2013 r. Aqua Due sp. z o.o. zakupiła od PBP Bank S.A. 710.770  (słownie: siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji AQUA S.A. po cenie 7.000.000 PLN ( słownie: siedem milionów złotych) łącznie za wszystkie Akcje

2. Zakupione wg pkt. 1. akcje stały się przedmiotem zastawu rejestrowego i finansowego, będącego poręczeniem spłaty kredytu. (Umowa Zastawu Finansowego i Rejestrowego Na Akcjach zawarta przez Aqua Due sp. z o.o. jako Zastawca oraz PBP Bank S.A. jako Zastawnik, z dnia 27 czerwca 2013)

3. Zostały zawarte:

– Umowa Poręczenia zawarta pomiędzy AQUA S.A. a PBP Bank S.A. z 27 czerwca 2013,

– w celu ustanowienia hipoteki:

– – złożono Oświadczenie AQUA S.A. o ustanowieniu hipoteki w trybie art.95 ust.4 Prawa Bankowego – 27 czerwca 2013,

– – złożono do Sądu wniosek AQUA S.A. w sprawie ustanowienia hipoteki – w dniu 28 czerwca 2013,

– Umowa Przelewu Praw Na Zabezpieczenie zawarta pomiędzy AQUA S.A. a PBP Bank S.A.  z 27 czerwca 2013,

– Umowa Zastawów Finansowych i Rejestrowych na Rachunkach zawarta pomiędzy AQUA S.A. a PBP Bank S.A.  z 27 czerwca 2013,

– udzielone zostało przez AQUA S.A. na rzecz  PBP S.A.  pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki – w dniu 27 czerwca 2013,

– umowa kaucji pomiędzy AQUA S.A. a PBP Bank S.A. z dnia 25 czerwca 2013r.,

– AQUA S.A. złożyła oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji Wobec PBP Bank S.A. na Podstawie Art.97 Prawa Bankowego w Związku z Umową Kredytu z 27 czerwca 2013

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map