Ustanowienie zabezpieczenia do istotnej umowy linii kredytowej

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. powziął informację o zawarciu przez akcjonariuszy Emitenta umów zastawu na akcjach Spółki, stanowiących zabezpieczenie umowy linii kredytowej z FM Bank PBP S.A. do łącznej kwoty 7.200.000 PLN,  przeznaczonej w szczególności na finansowanie gwarancji należytego wykonania umów, o której spółka informowała wcześniej w komunikatach bieżących EBI nr 31/2013 (w nawiązaniu do komunikatu 17/2013)

W związku z podpisaniem ww. Umowy Linii Kredytowej, po emisji akcji serii E  i wprowadzeniu ich do obrotu, zostały zawarte umowy zastawów cywilnych i rejestrowych pomiędzy akcjonariuszami obejmującymi akcje serii E (wcześniejszymi udziałowcami Aqua Due Sp. z o.o.) a bankiem –  FM Bank PBP S.A.

Przedmiotem zastawu jest łącznie 724.118 akcji zwykłych na okaziciela z czego:
573.123 akcji należących do akcjonariusza, wiceprezesa AQUA S.A. Bartłomieja Krasickiego,
78.598 akcji należących do akcjonariusza, prezesa AQUA S.A. Józefa Kozikowskiego,
72.397 akcji należących do dwóch mniejszościowych akcjonariuszy Spółki.

Na mocy zawartych umów zastawu akcjonariusze Spółki zobowiązali się do nierozporządzania akcjami będącymi przedmiotem zabezpieczenia do Daty Ostatecznej Spłaty Linii Kredytowej określonej w umowie na dzień 17 maja 2016 r.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wpływ ustanowionych zabezpieczeń na możliwość realizacji umowy kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta. Zawarcie wskazanych umów zastawu może mieć również wpływ na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map