Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w rejestrze zastawów

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 11.12.2014 r. zmiany wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na akcjach Spółki należących do Józefa Kozikowskiego oraz dwóch akcjonariuszy mniejszościowych.

O zmianie dotyczącej jednego z akcjonariuszy Spółka informowała raportem EBI nr 29/2014.

Zmiana dotyczy trzech pozostałych wpisów ustanawiających zastawy rejestrowe, dokonanych w dniu 10.04.2014 o czym spółka informowała w komunikacie EBI nr 17/2014, a polega na zmianie Najwyższej Sumy Zabezpieczenia z 11.000.000,00 zł na kwotę 12.300.000,00 zł.

Wpisów dokonano zgodnie z zawartymi aneksami do umów zastawów pomiędzy akcjonariuszami obejmującymi akcje serii E a bankiem FM Bank PBP S.A., o których spółka informowała wcześniej w komunikacie bieżącym EBI nr 16/2014. W wyniku tych aneksów uległa zmianie data do której akcjonariusze zobowiązali się do nierozporządzania akcjami (Data Ostatecznej Spłaty Linii Kredytowej) z 17.05.2016 na 04.12.2021 r. oraz łączna kwota linii kredytowej z 7.200.000,00 zł na kwotę 8.200.000,00 zł.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wpływ ustanowionych zabezpieczeń na możliwość realizacji umowy kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta. Zawarcie wskazanych umów zastawu może mieć również wpływ na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map