Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 13.05.2013 wpłynęło obustronnie podpisane porozumienie  do Umowy pożyczki, zawartej z WHD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot jako Pożyczkobiorcą.

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie pozostałej do spłaty kwoty zobowiązania, terminów spłat, oraz kwoty z której Pożyczkobiorca zostanie zwolniony po zrealizowaniu uzgodnionych spłat.

Zgodnie z zawartym porozumieniem strony uzgodniły, że pożyczkobiorca spłaci:

– kwotę 1 000 000 złotych (słownie jeden milion złotych) w terminie 14 dni od wejścia w życie porozumienia,

– kwotę 400 000 złotych (słownie czterysta tysięcy złotych) w terminie do 30 czerwca 2013 r.

Z chwilą terminowej spłaty ww. kwot Pożyczkobiorca, na mocy wynegocjowanych warunków porozumienia, uzyska umorzenie pozostałej części pożyczki w wysokości 1 300 000 złotych (słownie jeden milion trzysta tysięcy złotych) wraz z odsetkami.

W przypadku nieterminowej realizacji wynegocjowanych spłat Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotu pozostałej kwoty pożyczki wynoszącej w chwili zawierania porozumienia 2 700 000 złotych, powiększonej o należności uboczne w postaci odsetek od pełnej kwoty pożyczki.

Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że w roku 2012 dokonał odpisów na niespłaconą część pożyczki w wysokości, łącznie z odsetkami 1 744 652,34 złotych (słownie jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa 34/100 złote), która była uwzględniona w kosztach roku ubiegłego, z czego w 2013 roku rozwiązano kwotę 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z tym, kwota zwolnienia wynikająca z porozumienia, po jego wykonaniu, nie wpłynie negatywnie na wynik bieżącego roku.

Kwoty objęte Porozumieniem do Umowy spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map