Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Rada Nadzorcza Spółki, mocą Uchwały Nr 1/2010 z dnia 07 Października 2010 roku, działając na podstawie § 36 ust.2 lit. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 66 ust. 4  ustawy o rachunkowości, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 – firmę MZ-Audyt.pl Biegły Rewident  Maria Zielona, 64-100 Leszno, ul. Niepodległości 73/2, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3318.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map