Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.10.2021 roku został podpisany aneks do umowy z kontrahentem, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” w Gdańsku wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

O podpisaniu umowy Spółka informowała komunikatem ESPI – 10/2020 w dniu 3.11.2020r., o akceptacji przez Zamawiającego oferty AQUA S.A.  na  rozszerzenie zakresu projektu – komunikatem ESPI – 5/2021 w dniu 14.04.2021r, o podpisaniu aneksu rozszerzającego zakres i wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy – komunikatem ESPI- 7/2021 w dniu 21.05.2021r, a o podpisaniu aneksu zmieniającego terminy realizacji umowy – komunikatem ESPI-12/2021 w dniu 28.09.2021 r.

Stronami podpisanego Aneksu do umowy są:

  1. Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
  2. Wykonawca projektu: AQUA S.A., ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Po podpisaniu Aneksu wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie zmienia się, lecz zmieniają się terminy wykonania poszczególnych etapów wcześniej podpisanej Umowy:

  1. Etap I – projekt wstępny będzie realizowany w terminie do 13 miesięcy od podpisania umowy
  2. Etap II – dokumentacja projektowa w terminie do 22 miesięcy od podpisania umowy
  3. Etap III – dokumentacja do postępowania przetargowego w terminie do 28 miesięcy od podpisania umowy
  4. Etap IV – Nadzory autorskie – w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 52 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Kozikowski – Prezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map