Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy w AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 23.06.2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą ZWZA przeznaczono na wypłatę dywidendy kwotę 385.897,50 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć  tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100), co stanowi 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 857.550 akcji.

Walne Zgromadzenie ustaliło dzień nabycia prawa do dywidendy na 1 lipca 2022 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 08 lipca 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 6 w zw. z § 6 ust. 7  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map