Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 29.12.2023 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta aneksu nr 6 do umowy, której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107” w Poznaniu wykonywane na rzecz Inwestora, którym jest Miasto Poznań.

O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował w raporcie ESPI/7/2019 w dniu 16.12.2019 roku, o zawarciu aneksu nr 1 w raporcie ESPI/14/2020 w dniu 18.12.2020 roku, o zawarciu aneksu nr 2 w raporcie ESPI/13/2021 w dniu 11.10.2021 roku, a o zawarciu aneksu nr 4 w raporcie ESPI/6/2022 w dniu 12.07.2022 roku, o protokole z negocjacji w raporcie ESPI/9/2023 w dniu 5.07.2023 roku, o zawarciu aneksu nr 5 w raporcie ESPI/17/2023 w dniu 01.12.2023 roku.

Stronami podpisywanego Aneksu są:

I. Zamawiający:

Miasto Poznań mające swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

II. Wykonawca części projektowej Inwestycji:

AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Zawarty Aneks z uwagi na wzrost kosztów realizacji prac projektowych, zwiększy wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy o kwotę 147 545,15 złotych brutto, w związku z czym wartość przedmiotu umowy wzrośnie do kwoty 2.417.879,15 złotych brutto (słownie: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 15/100).

Aneks nie zmienia terminów realizacji. Przedmiot umowy będzie realizowany w szesnastu etapach i podetapach, do terminu końcowego określonego na 31 sierpnia 2024 roku dla wykonania projektu, specyfikacji i kosztorysów oraz uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych. Część dotycząca Nadzoru Autorskiego realizowana będzie po rozpoczęciu budowy.

 

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

 

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map