Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 25.01.2024 roku powziął informację o zakończeniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi postępowania sądowego w I instancji w sprawie z powództwa Polbud-Pomorze Sp. z o.o. przeciwko solidarnie pozwanym: Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. oraz InterRisk Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. Wienna Insurance Group, poprzez wydanie wyroku zasądzającego na rzecz powoda całego dochodzonego roszczenia. W przypadku uprawomocnienia się ww. orzeczenia, AQUA S.A. uprawniona będzie do rozwiązania uprzednio utworzonej rezerwy na zobowiązania z tego tytułu w kwocie 11.242.357,66 zł.

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na to, że rozstrzygnięcie ww. sprawy ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki oraz na możliwy wpływ tej informacji na cenę akcji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map