Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 13.10.2023 roku powziął informację o wyborze, w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez Zleceniodawcę (Inwestora), oferty Konsorcjum HIGHWAY i AQUA na opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa drugiej nitki kolektora tłocznego od PŚ Motława do komory K2 w Gdańsku”.

Stronami zawartej w wyniku przetargu umowy będą:

1. Zleceniodawca (Inwestor): GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk,

2. Wykonawca zlecenia: Konsorcjum, w którego skład wchodzą:

 2.1. HIGHWAY sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20, 80-185 Gdańsk, Lider Konsorcjum

 2.2. AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań, Partner Konsorcjum.

Wartość wynagrodzenia Konsorcjum z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.628.700,00 zł netto (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Przedmiot oferty, w zakresie części I, o wartości 1.535.100,00 złotych netto, będzie realizowany w terminie do 39 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część II – Nadzory Autorskie, w przewidywanej kwocie 93.600,00 złotych netto, będą obejmowały okres realizacji oraz rękojmi nadzorowanych robót budowlanych.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map