Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 17 stycznia 2024r. Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, X Wydziału Gospodarczego o wyznaczeniu w dniu 9 lutego 2024r. terminu posiedzenia pojednawczego Sądu w sprawie z wniosku AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zawezwanie Spółki do próby ugodowej w sprawie zapłaty przez Spółkę na rzecz AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu kwoty 682.562,24 zł tytułem zwrotu kosztów wykonania prac dodatkowych oraz kosztów wydłużenia czasu realizacji umowy nr U/1266/RP/XI/2020 zawartej przez AQUANET S.A. z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie prac projektowych wykonanych przez AQUA S.A. w oparciu o umowę na prace projektowe nr 774/2017 zawartą w dniu 25.07.2017r. z AQUANET S.A.

 Stronami w przedmiotowej sprawie są:

  1. AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
  2. AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Zarząd Spółki, po dokonaniu analizy całokształtu uwarunkowań prawnych dotyczących po raz pierwszy zgłoszonego jej roszczenia, nie akceptuje roszczeń AQUANET S.A. uznając je w całości za niezasadne.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map