Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024
Zarząd AQUA S.A. informuje, że  Rada Nadzorcza Spółki, w trybie pisemnym w dniu 24 listopada 2023 roku, mocą Uchwały Nr 1 z 20.11.2023 roku, działając na podstawie § 36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024. Wybrana została firma Moore Polska Audyt spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 87, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Państwową Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4326.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map