Informacja o zawarciu istotnej umowy
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 28.09.2018 została podpisana umowa z kontrahentem, której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Zadanie IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis” w Warszawie wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

Stronami umowy będą:

I Wykonawca Inwestycji: Konsorcjum Wykonawców:

1. MOLEWSKI Sp. z o.o. – LIDER KONSORCJUM – z siedzibą we Włocławku przy ulicy Płockiej 164, 87-800 Włocławek

2. MCC S.A. (wcześniej jako MOLEWSKI S.A.) — PARTNER KONSORCJUM – z siedzibą w Chodczu przy ulicy Kaliskiej 11, 87-860 Chodecz

II. Podwykonawca części projektowej Inwestycji: AQUA S.A.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.698.400,00 złotych netto (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje opcjonalny zakres dodatkowy powiększający ją o kwotę 146.200,00 złotych netto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania do terminu końcowego określonego na 31 października 2019 roku.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży. Umowa została podpisana przez strony, jednak wejdzie w życie po jej zatwierdzeniu przez Inwestora, MPWiK w Warszawie.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map