Zmiana umowy linii kredytowej, oraz powiązanych zabezpieczeń dotyczące instrumentów finansowych emitenta
Zarząd AQUA S.A. informuje, że uległa zmianie umowa linii kredytowej oraz powiązane z tą umową zabezpieczenia mogące mieć wpływ na notowania instrumentów finansowych Emitenta.
W dniu 04.12.2013 roku pomiędzy FM Bank PBP S.A obecnie występującym pod firmą Nest Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, (zwanym dalej „Bankiem”), a AQUA S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 28, 60-327 Poznań („Spółka”), zawarta została umowa linii kredytowej, o czym Spółka informowała komunikatem EBI 31/2013, zmieniona następnie aneksami do ostatecznej kwoty 1.340.172,89 PLN z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN (komunikat ESPI – 2/2016).
W wyniku podpisanego obecnie aneksu uległy zmianie przeznaczenie, termin i kwota do której Bank udziela Spółce kredytowania w ramach Linii Kredytowej z 1.340.172,89 PLN na 1.427.457,89 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 89/100), w tym 87.285,00 PLN na udzieloną Gwarancję Usunięcia Wad i Usterek PERN z ważnością do 31 sierpnia 2024 r. Jednocześnie w związku z zakończeniem prac na kontrakcie PERN i z wygaśnięciem Nowej Gwarancji Należytego Wykonania Umowy PERN udzielonej na kwotę 1.340.172,89 PLN kwota wykorzystania linii kredytowej zmniejszyła się do 87.285,00 PLN.
W związku z powyższymi zmianami zostały zawarte z Bankiem aneksy do wcześniej podpisanych umów oraz wydane oświadczenia Banku:
1. Aneks do Umowy Przelewu Praw na Zabezpieczenie pozostawiający jedynie cesję praw do ubezpieczenia Nieruchomości.
2. Oświadczenie Banku o zrzeczeniu się praw do Zastawów Finansowych i Rejestrowych na Rachunkach.
3. Oświadczenie – zgoda Banku na zmniejszenie sumy hipoteki – z kwoty 12.300.000,00 PLN na kwotę 174.570,00 PLN.
4. Oświadczenia Banku o zrzeczeniu się zastawów na akcjach Spółki w łącznej ilości 724.118 akcji zwykłych na okaziciela należących do 4 akcjonariuszy, o których dokonaniu Spółka informowała komunikatem EBI 17/2014 z dnia 2.04.2014 r., a o zmianach tych zastawów – komunikatami EBI/29/2014 i EBI/1/2015.
W związku z powyższym, wszczęto procedury zmiany zapisów w hipotece oraz usunięcia wpisów o zastawach z rejestru zastawów.

Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na dotychczasową wartość umowy linii kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz wpływ ustanowionych zabezpieczeń na akcjach Emitenta na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map