Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2021 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 643.023, co stanowi 74,98% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz: Bartłomiej Krasicki
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  575.523

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 89,50%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 67,11%

Akcjonariusz: Sławomir Ziemski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  67.500

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 10,50%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,87%

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map