Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 08.06.2021 roku otrzymał podpisany obustronnie aneks nr 1 do umowy z kontrahentem MPWiK w Warszawie, której przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego na budowę kolektora Wiślanego w ramach etapu I od pompowni Powiśle do burzowca Wenedów o dł. ok. 2 km i śr. DN800-DN1200, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.

O wyborze oferty przez Inwestora Spółka informowała komunikatem ESPI-11/2020 w dniu 28.11.2020 roku, a o podpisaniu umowy raportem ESPI-12/2020 w dniu 04.12.2020 roku.

Stronami podpisanego aneksu są:

  1. Zamawiający/Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
  2. Wykonawca: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Aneks wydłuża termin wykonania, w związku z tym przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do dnia 06.08.2021 roku w zakresie wykonania projektu budowlanego, modelu matematycznego lub fizycznego, uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu czasowej organizacji ruchu. Ponadto zmieniony został na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy termin, w którym Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jej przedmiotu. Pozostałe terminy oraz wartość umowy nie ulegają zmianie.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

 

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map