Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 28.09.2020 roku organizator przetargu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty AQUA S.A., w związku z tym zostanie podpisana umowa z kontrahentem, której przedmiotem będzie kompletna dokumentacja projektowa w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” w Gdańsku wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

Stronami umowy będą:

I. Inwestor, organizator przetargu: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi łącznie 3.040.000,00 złotych netto (słownie: trzy miliony czterdzieści tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje ostateczne rozliczenie na podstawie faktycznie zrealizowanych pozycji formularza cenowego oraz opłatę za wykonane nadzory autorskie.

Przedmiot umowy będzie realizowany w części I Dokumentacja projektowa w 3 etapach:

  1. Projekt wstępny o wartości 1.250.000,00 zł netto w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
  2. Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę o wartości 971.000,00 zł netto w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
  3. Dokumentacja do postępowania przetargowego na wykonanie inwestycji o wartości 555.000,00 zł netto w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
  4. Cześć II Nadzory autorskie o wartości do 264.000,oo zł netto w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 48 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map