Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 21.05.2021 roku został podpisany aneks do umowy na wykonanie projektu modernizacji pompowni PM-1 rozszerzający zakres wcześniej podpisanej umowy z kontrahentem, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” w Gdańsku wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

O podpisaniu umowy Spółka informowała komunikatem ESPI – 10/2020 w dniu 3.11.2020r., o akceptacji przez Zamawiającego oferty AQUA S.A.  na  rozszerzenie zakresu projektu w związku z obecnie podpisywanym Aneksem – komunikatem ESPI – 5/2021 w dniu 14.04.2021r.

Stronami podpisanego Aneksu do umowy są:

  1. Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.
  2. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Po podpisaniu Aneksu wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wzrosła o kwotę 748.000 złotych netto stanowiąc łącznie 3.788.000,00 złotych netto (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje ponadto opłatę za wykonane nadzory autorskie przekraczające limit w wysokości 1.500 złotych netto za każdy Nadzór Autorski bez pobytu i 4.000 złotych netto – z pobytem na budowie.

Przedmiot umowy objęty Aneksem będzie realizowany w terminie 19 miesięcy od jego podpisania, z wyjątkiem Nadzorów Autorskich realizowanych w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 49 miesięcy od podpisania umowy.

Podpisywany Aneks zmienia jednocześnie terminy wykonania etapów wcześniej podpisanej Umowy:

  1. Etap I – projekt wstępny będzie realizowany w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy
  2. Etap II – dokumentacja projektowa w terminie do 19 miesięcy od podpisania umowy
  3. Etap III – dokumentacja do postępowania przetargowego w terminie do 25 miesięcy od podpisania umowy
  4. Cześć II – Nadzory autorskie – w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 49 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map