Zarząd AQUA S.A. informuje, że złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Budimex S.A. o zapłatę kwoty 1.000.000,00 złotych będącą zadośćuczynieniem za niewywiązanie się z warunków umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy stronami.

Stronami niniejszego wniosku są:

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-040) ul. Stawki 40

AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 28

Zarząd AQUA S.A. oświadcza, że nie uznaje przedstawianych przez Budimex S.A. powodów przerwania wiążącej strony umowy i proponuje zawarcie ugody oraz zapłatę na rzecz AQUA S.A. kwoty 1.000.000 złotych

Zarząd AQUA S.A. uznał powyższą informację za poufną z uwagi na istotny wpływ roszczenia, o ile zostałoby uznane, na sytuację finansową spółki, oraz na możliwy wpływ informacji o możliwości takiego zdarzenia na cenę akcji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map