Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 14.04.2021 roku powziął informację o akceptacji przez zamawiającego oferty AQUA S.A. na wykonanie projektu modernizacji pompowni PM-1 rozszerzającego zakres wcześniej podpisanej umowy z kontrahentem, której przedmiotem jest kompletna dokumentacja projektowa w ramach Inwestycji pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania PŚ Ołowianka oraz zmniejszenie oddziaływania obiektu na środowisko” w Gdańsku wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

O podpisaniu umowy Spółka informowała komunikatem ESPI – 10/2020 w dniu 3.11.2021r., w związku z rozszerzeniem zakresu projektu podpisany zostanie Aneks.

Stronami Aneksu do umowy będą:

I. Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Po podpisaniu Aneksu wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wzrośnie o kwotę 748.000 złotych netto stanowiąc łącznie 3.788.000,00 złotych netto (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje ponadto opłatę za wykonane nadzory autorskie przekraczające limit w wysokości 1.500 złotych netto za każdy Nadzór Autorski bez pobytu i 4.000 złotych netto – z pobytem na budowie.

Przedmiot umowy objęty Aneksem będzie realizowany w terminie 19 miesięcy od jego podpisania, z wyjątkiem Nadzorów Autorskich realizowanych w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 48 miesięcy od podpisania umowy. Termin realizacji oraz wartość pozostałych, wcześniej podpisanych części projektu w umowie głównej nie ulegają zmianie.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map