Informacja dotycząca  istotnych umów
Zarząd AQUA S.A. informuje, że powziął informację dotyczącą umów, których przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Zadanie IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis” w Warszawie wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.

Umowy z Wykonawcą Inwestycji, Konsorcjum MOLEWSKI Sp. z o.o. i MCC S.A. (wcześniej jako MOLEWSKI S.A.) a AQUA S.A. o której Zarząd informował w raporcie ESPI – 2/2018 oraz  pomiędzy AQUA S.A. a Podwykonawcą części projektu Inwestycji: CDM Smith sp. z o.o. o której Zarząd informował w raporcie ESPI – 3/2018 zostały zatwierdzone przez Inwestora, MPWiK w Warszawie.

Zatwierdzenie to nie zmieniło wcześniej podanych informacji o kwotach, terminach i innych warunkach tych umów, jednak było warunkiem niezbędnym ich ważności.

Przedmiotowe umowy spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map