Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 23 czerwca 2022 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 724.655, co stanowi 84,50% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz: Bartłomiej Krasicki
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  575.523

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 79,42%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 67,11%

Akcjonariusz: Józef Andrzej Kozikowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  80.962

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 11,17%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,44%

 

Akcjonariusz: Sławomir Ziemski
Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA:  68.170

Udział w liczbie głosów na ZWZA: 9,41%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 7,95%


 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5 % oraz §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map