Zarząd AQUA S.A. informuje, że z dniem 17.07.2020, w oparciu o dyspozycję art. 475 § 1 w zw. z art. 495 § 2 kc oraz § 10 ust.1 pkt c) Umowy podwykonawczej, z powodu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, GBW sp. z o.o. (dawniej Molewski sp. z o.o.)., wygasa umowa z podwykonawcą, CDM Smith sp. z o.o. w części niewykonanej. Umowa której dotyczy pismo AQUA S.A., a o której Spółka informowała raportem ESPI-3/2018, dotyczyła prac projektowych w ramach Inwestycji pn. „Zadanie IV.1 Budowa kolektora Lindego Bis” w Warszawie wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, a która była realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą Inwestycji, Konsorcjum MOLEWSKI Sp. z o.o. i MCC S.A. a AQUA S.A. o której Zarząd informował w raporcie ESPI – 2/2018, a o jej ustaniu w raporcie ESPI – 3/2020.

Stronami umowy, której dotyczy pismo AQUA S.A. byli:

  1. Wykonawca części projektowej Inwestycji: AQUA S.A.
  2. Podwykonawca części projektu Inwestycji: CDM Smith sp. z o.o. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Wartość wynagrodzenia CDM Smith sp. z o.o. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosiła 1.427.360,00 złotych netto. Przedmiot umowy został już zrealizowany i odebrany w 78,80% co daje kwotę 1.124.766,81 zł netto (słownie jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 81/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego CDM SMITH sp. z o.o. z tytułu zrealizowanych dotychczas prac w ramach umowy, od której odstąpiono, będzie możliwa do określenia po dokonaniu szczegółowego oszacowania zrealizowanych dotychczas prac.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map