Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 15.03.2023 roku został podpisany aneks dotyczący  umowy generalnej na udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Stronami zawartego aneksu  są:

  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie, ul. Noakowskiego 22,
  2. AQUA Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Aneks zmienia termin wydawania gwarancji na okres od 14.03.2023 – 13.03.2024 roku, limity gwarancyjne ustanowione w poprzednim aneksie, o którym Spółka informowała raportem ESPI 1/2022 z dnia 14.03.2022 roku, pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy umowy i podpisywanego aneksu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu umowach poręczeń.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Kozikowski – Prezes Zarządu

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map