Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 09.06.2022 roku powziął informację o podpisaniu przez Zleceniodawcę (Inwestora) umowy na wykonanie prac budowlanych przy likwidacji zbiornika retencyjnego przy CH Avenida w Poznaniu.

Stronami zawartej umowy są:

I. Zleceniodawca (Inwestor): Redrock Investments Sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa,

   reprezentowany przez: ECE Projektmanagement Polska sp. z o.o., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa,

II. Wykonawca zlecenia: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 783 500,00 zł netto (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Łączna wartość nowych umów podpisanych w ciągu roku z tym samym kontrahentem osiągnie tym samym kwotę 1.570 302,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwa złote 00/100).

Przedmiot obecnie podpisanej umowy będzie realizowany w terminie do 30.11.2022 roku.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowe umowy (narastająco) spełniają przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map