Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 29.01.2021 roku wpłynęła, podpisana przez kontrahenta, Wodociągi Płockie sp. z o.o., umowa z dnia 26.01.2021 roku  na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56b w Płocku”. O wyborze oferty przez Inwestora Spółka informowała komunikatem ESPI-01/2021 w dniu 8.01.2021 roku.

Stronami obecnie zawartej umowy są:

  1. Zamawiający/Inwestor: Wodociągi Płockie sp. z o.o. , ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock,
  2. Wykonawca: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 3.780.000 złotych netto (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 26.01.2021 roku, w etapach, a wynagrodzenie wypłacane w latach: 2021 w wysokości 30%, 2022 w wysokości 25%, 2023 pozostała część – 45% wartości umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map