Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 22.01.2021 roku otrzymał informację o wybraniu, w postępowaniu przetargowym, przez Zamawiającego (Inwestora) oferty AQUA S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Straszyn”.

Stronami zawieranej po dopełnieniu formalności umowy będą:

I. Inwestor, organizator przetargu: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

II. Wykonawca projektu: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Łączna wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 4 970 000,00 zł netto (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką VAT.

Przedmiot umowy (z wyjątkiem nadzorów autorskich) będzie realizowany w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, w etapach:

  1. O wartości 1.926.000,00 zł, w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  2. O wartości 1.300.050,00 zł w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
  3. O wartości 1.588.950,00 zł w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy,

Nadzory autorskie o wartości do 155.000,00 zł netto będą realizowane w trakcie wykonawstwa inwestycji w przewidywanym okresie do 60 miesięcy od podpisania umowy.

Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map