Informacja o zawarciu istotnej umowy
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 25.02.2020 roku została podpisana po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (Inwestora) umowa z kontrahentem (Wykonawca inwestycji), której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I” w Warszawie wykonywanej na zlecenie Inwestora, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa. O parafowaniu tej umowy i skierowaniu do zatwierdzenia Zarząd AQUA S.A. informował wcześniej w komunikacie ESPI-1/2020.
Stronami umowy są:
I. Wykonawca Inwestycji: Konsorcjum Wykonawców:
1. MCC S.A. (wcześniej jako MOLEWSKI S.A.) – LIDER KONSORCJUM – z siedzibą w Chodczu przy ulicy Kaliskiej 11, 87-860 Chodecz
2. GBW SP. Z O.O. w restrukturyzacji — PARTNER KONSORCJUM – z siedzibą we Włocławku przy ulicy Płockiej 164, 87-800 Włocławek
II. Podwykonawca części projektowej Inwestycji: AQUA S.A.

Wartość wynagrodzenia AQUA S.A. z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi 1.750.000,00 złotych netto (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), powiększone o podatek zgodnie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług. Umowa przewiduje ponadto dodatkową opłatę w kwocie 600,00 złotych netto (słownie: sześćset złotych 00/100) za każdy nadzór autorski (czynność) powyżej limitu 50 nadzorów ujętych w wynagrodzeniu za projekt.

Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w zakresie projektu oraz w trakcie wykonawstwa inwestycji w zakresie nadzorów autorskich.
Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu kontraktach.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map